Fysiek bewegen draagt bij aan de positieve persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren.

De Mattie agressie regulatie trainingen zijn bedoeld voor kinderen en jongeren die naar omstandigheden niet gewenst gedrag vertonen, ofwel: agressief zijn naar hun directe leef omgeving, onverklaarbare boosheid tonen en/ of onaangepast (sociaal) gedrag hebben.

DSCF4214

De Mattie weerbaarheid training zijn bedoeld voor kinderen en jongeren die een destructief zelfbeeld hebben, geen zelfvertrouwen hebben en/ of geen grenzen kunnen aangeven.

Aspecten als zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, discipline, sociale vaardigheden en maatschappelijke gewenst gedrag komen allemaal aan bod tijdens de fysieke trainingen. Het weten te herkennen van eigen gedragspatronen en het reguleren van emoties zijn ook aspecten die telkens terug keren in de mattie trainingen. Door een zeer ervaren en deskundige boks trainer worden de kinderen en jongeren bewust en onbewust getraind op alle aspecten en wordt er een vertaalslag gemaakt naar voor hen “bedreigende” situaties of  “lastige” sociaal maatschappelijke situaties.

1510554_407503902716244_200970402_n

De Mattie trainingen zijn onderscheidend in zijn soort omdat de doelgroep niet alleen door een ervaren en deskundige bokstrainer getraind en gecoacht worden, maar ook omdat er een pedagoog en een zorg coördinator aan trainingen verbonden zijn. Zij dragen zorg voor een pedagogisch veilig klimaat, coachen waar nodig de doelgroep op cognitief niveau en zorgen voor verbindingen met het externe zorg-, jeugd- en onderwijsnetwerk, zodat het “vangnet” voor het individuele kind gewaarborgd is.

Aanmeldingen voor de Mattie trainingen lopen vrijwel alleen via professionals; Dat wil zeggen dat gezinsondersteuning, gezinscoaches, schoolmaatschappelijk werk, zorgteam(s) en/ of wijknetwerken kinderen en jongeren kunnen aanmelden. Na aanmelding zal er altijd een intake gesprek plaats vinden al voorts gestart kan worden met de trainingen.

Weerbaarheidstrainingen

Bij weerbaarheidstrainingen ligt de nadruk op het verhogen van de weerbaarheid, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van pesten. Jongeren die zich onmachtig, fysiek zwak voelen en een negatief zelfbeeld hebben kunnen met deze training werken aan het vergroten van het zelfvertrouwen, het opkomen voor zichzelf en werken aan mentale, sociale en communicatieve vaardigheden, die fysiek handelen bij conflicten overbodig maken.

Agressie-regulatietraining

Bij agressie-regulatietraining, ligt de nadruk op het verminderen van agressie, het doen afnemen van storend gedrag in de klas, afname van fysiek en verbaal geweld ten opzichte van klasgenoten en docenten. Er is hier vaak sprake van pest-gedrag. De pester is fysiek en verbaal sterk ten opzichte van zijn groepsgenoten. Door de fysieke oefeningen leren de leerlingen zichzelf beter beheersen en ontwikkelen ze wederzijds respect. Zaken als doorzetten en discipline komen ruimschoots aan bod.

Obesitas

Obesitas bij jongeren is een toenemend probleem. Elk jaar stijgt het percentage jongeren dat kampt met deze stoornis schrikbarend.

Extra overgewicht kan onder deskundige leiding effectief worden aangepakt: met een gewicht consulent kan extra ondersteuning worden geboden bijvoorbeeld met een passend dieet-advies. In een prettige en veilige omgeving kan de groep werken aan verbeteren van conditie en systematische gewichtsafname.

1381843_382304011902900_1581836223_n

Ook kan het plezier in bewegen op deze manier worden terug gevonden door jongeren die daar al heel lang niet meer toe in staat waren.

Bestrijding school uitval / reductie training. 

Doel van deze extra variant is om jongeren die uit het schoolsysteem zijn gevallen een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden. Zeker voor jongen die nog wel eens voor overlast zorgen. D.m.v. heldere afspraken tussen Deelgemeente Charlois, Docks en ROBO is de overlast van deze jongeren al aanzienlijk verminderd.

De effecten van deze trainingen worden uitgebreid geanalyseerd worden door een 4e jaars student pedagogie.

 

(* “Mattie”  is straattaal voor vriend.)