Taak en werkwijze van bestuur en directie Rotterdam Boxing Mattie

Gegevens organisatie

Naam: Stichting Rotterdam Mattie

Adres:Slachthuiskade 39

3034 ES Rotterdam

Website:www.rotterdamboxing.nl

Inschrijving Kamer van Koophandel Rekeningnummer:64164543

Contactpersoon: Dhr. R. Blom blom.ronald@ziggo.nl 010-4233829 / 06-53814857

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Dhr R.Blom

Penningmeester: Dhr P.C.Been

Secretaris: Dhr P.C.Been

Bestuurslid: F.Bestebreurtje

PR en publiciteit: Mevr.M.Blom

Kernteam:

Ton Dunk: Coordinator en trainer

Pascal van den Hoek: Trainer

 

 

 

Info: info@rotterdamboxing.nl

Rekeningnummer nummer:NL43INGB0006722413

RSIN/Fiscaal nr.: 855550600

Het bestuur heeft een beleidsbepalende taak, bestaande uit:

 • Bepalen/goedkeuren en bewaken van algemeen beleid.
 • Bepalen/goedkeuren en bewaken van personeelsbeleid.
 • Bepalen/goedkeuren en bewaken van inhoudelijk beleid.

Daarnaast heeft het bestuur een voorwaardenscheppende taak, die bestaat uit:

 • Scheppen van voorwaarden en faciliteiten zodat de Stichting haar werk kan verrichten en de continuïteit van de Stichting is gewaarborgd.
 • Creëren van maatschappelijk en politiek draagvlak.
 • Creëren van financiële mogelijkheden.
 • Een bijdrage leveren aan het imago van de Stichting (ambassadeursfunctie).

Het bestuur vergadert tenminste 4 keer per jaar. Naast het voorbereiden en het bijwonen van de vergaderingen worden incidenteel en afhankelijk van de bestuursfunctie extra inspanningen van bestuursleden gevraagd. De tijdsinvestering van bestuursleden vraagt gemiddeld 6 uur per maand. Afhankelijk van de taak kan incidenteel meer tijd nodig zijn.

In de praktijk functioneert het bestuur als een raad van toezicht en is het een bestuur op afstand. De voorzitter rapporteert aan het bestuur en toetst de huidige strategie en werkwijze voor de verdere invulling van de uitvoering.

Motivatie

De bestuursleden zijn enthousiast, omdat ze:

 • Meekijken in een organisatie die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren;
 • Meebeslissen over de toekomst van de Stichting;
 • Inzicht hebben in de organisatie op basis van managementrapportages;
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen;
 • Bijdragen aan de vernieuwing en professionalisering van de Stichting;
 • Verantwoordelijkheid en zorg willen dragen voor de Stichting en het personeel dat in dienst is;
 • Hun netwerk willen verruimen;
 • (Willen) leren van anderen met verschillende invalshoeken en perspectieven;
 • Maatschappelijke betrokkenheid voelen en bereid zijn om daar vrijwillig aan bij te dragen;
 • Interesse hebben in de landelijke en gemeentelijke politiek.

Taken, verantwoordelijkheden en werkwijze

Het bestuur is het enige orgaan dat de directeur uit de functie mag ontslaan. De directeur informeert en betrekt de bestuursleden bij de werkzaamheden van de Stichting tijdens bestuursvergaderingen. Voorafgaand aan de vergadering ontvangen de bestuursleden een managementrapportage. Op basis hiervan moeten de bestuursleden op hoofdlijnen mee kunnen denken en kunnen klankborden over vernieuwing en professionalisering en de bedrijfsvoering van de Stichting. Bovendien bewaakt het bestuur dat nieuwe ideeën en plannen binnen de kaders van de gekozen strategie passen. De secretaris schrijft de notulen van de vergadering.

Bevoegdheden van het bestuur zijn voorts:

 • Het in onderling overleg toebedelen van bestuurstaken;
 • Aangaan van verbintenissen met derden;
 • Vertegenwoordiging van de Stichting naar buiten;
 • Benoeming, schorsing en eventueel ontslag van directie.

Het profiel van de bestuursleden kenmerkt zich door:

 • Durven de verantwoordelijkheid te nemen voor de Stichting en het personeel;
 • Onderschrijven van de doelstellingen van de organisatie en het hebben van een brede belangstelling op de ontwikkelingen op het gebied van de doelstellingen van de Stichting;
 • Staan achter de huidige strategie en werkwijze;
 • Het hebben van een gezonde positieve kritische houding;
 • Het hebben van affiniteit met werken met de mensen uit de verschillende doelgroepen en zich kunnen verplaatsen in hun leefwereld;
 • Het bij voorkeur hebben van ervaring met en/of inzicht op dit gebied;
 • Het zijn van betrokken bestuurders en representatief zijn voor de doelstellingen van de Stichting;
 • Hebben van visie op het besturen op afstand en bij voorkeur hebben van ervaring met en inzicht in beleidsmatige en bestuurlijke processen;
 • Hebben van een visie op ervaringsdeskundigheid, empowerment, cliëntparticipatie en vermaatschappelijking;
 • Bekendheid met politieke verhoudingen, de cliëntenorganisaties/-bewegingen en voorzieningenstructuur in de regio Rotterdam;
 • Beschikken over goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Hebben van persoonlijke ervaring in het werkgebied.

Bezoldigings- en vergoedingenbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. Directie en medewerkers ontvangen een salaris dat qua hoogte vergelijkbaar is met de salarisschalen uit de CAO Welzijn. Er wordt niet gebruik gemaakt van een pensioenregeling. Medewerkers ontvangen geen vergoeding voor woon-werkverkeer.

Wijze benoemen en zittingsduur bestuur

Overeenkomstig de statuten worden de bestuursleden benoemd door het voltallige bestuur voor een periode van vijf jaar, vastgelegd in een rooster van aftreden. Verlenging met een volgende periode van vijf jaar is mogelijk.

 

1640 SRM verklaring Mattie 2017-2018 26.04.2018
1640 SRM verklaring Mattie 2018-2019 10.05.2019
Begroting Rotterdam Mattie 2017
Jaarverslag 2015
RapportageSRB2018_def
RapportageSRB201516
Stichting Mattie Rotterdam, definitieve jaarrekening 2017
Stichting Rotterdam Boxing, jaarrekening 2015
Stichting Rotterdam Boxing, jaarrekening 2016 concept
Stichting Rotterdam Mattie , jaarrekening 2018
Beleidsplan mattie 2017-2020

ANBIlogo

Gegevens Stichting Rotterdam Mattie 

Rapportage SRB2014 jaarverslag 2014 R’ dam boxing

RapportageSRB2014

Beleidsplan2015-2016 Gegevens Stichting Rotterdam Mattie 

Akte van oprichting Stichting Mattie